Abraham Bar Hiyya

Abraham Bar Hiyya ha-Nasi was een joodse wiskundige, astronoom en filosoof, ook wel bekend als Savasorda of Abraham Judaeus. Hij werd geboren in Barcelona en wetenschappers vermoeden dat hij naar Narbonne waar hij wordt verondersteld te zijn gestorven.

Meest invloedrijke werk Abraham Bar Hiyya is zijn Ḥibbūr ha-meshīḥah we-ha-tishboret, een Hebreeuwse verhandeling over islamitische algebra en praktische geometrie. Het werd in 1145 vertaald in het Latijn door Plato van Tivoli als Liber Embadorum Het bevat de eerste complete oplossing van de vierkantsvergelijking x - ax + b = 0 in Europa bekend en beïnvloed het werk van Leonardo Fibonacci.

Bar Hiyya schreef nog enkele werken over wiskunde, astronomie en joodse filosofie.

Biografie

Abraham Bar Hiyya, achterkleinzoon van Hizkia Gaon wordt herinnerd in de wereld van de wiskunde voor zijn rol in de verspreiding van de vierkantsvergelijking. Bar Hiyya schreef verschillende wetenschappelijke werken op het gebied van astronomie, wiskunde, het kadaster en de kalender berekeningen. Abraham ben Chiya Albargeloni, ook bezet een hoge positie onder een andere Mahomedaansche prins al-Hud. Hij was een soort minister van politie, en droeg de titel van prins. Savasorda is een Latijnse degeneratie van de Arabische titel en wetenschappers gaan ervan uit dat Bar Hiyya deze titel in de hof van Banu Hud van Saragossa-Lerida zou hebben verkregen; er is zelfs een verslag van een Joodse Savasorda daar in het begin van de 12e eeuw. Zachib al-Shorta, wat betekent "hoofd van de politie" is een groot grondbezitter werd toen genoemd, "Gouverneur" of "Nasi", zoals hij genoemd werd in het Hebreeuws. Door zijn naam Savasorda is hij bekend door de werken van de Middeleeuwen. Hij werd in hoog gehouden door de heerser was hij op grond van zijn astronomische kennis, en had geschillen met geleerde priesters, aan wie hij aangetoond dat de nauwkeurigheid van de Joodse kalender. Hij prees ook de parasitaire wetenschap van de astrologie, en trok een horoscoop van gunstige en ongunstige dagen. Abraham Albargeloni gerekend dat de Messias zou verschijnen in het jaar na de schepping 5118.

Benjamin van Tudela, in de 1160s, het begin van zijn beroemde reis naar het Oosten reisde eerst van Tudela, die naar het noordoosten van Soria, langs de rivier de Ebro naar Saragossa en dan verder naar Tortosa aan de kust van de Middellandse Zee, voor het noorden draaien langs de kust, door middel van Tarragona naar Barcelona en Provence. Hij zegt van Barcelona: "Waar er is een heilige gemeente, waaronder wijzen, wijs en illustere mannen, zoals R. Sheshet, R. Sealtiël, Solomon R. en R. Abraham, de zoon van Chisdai".

Volgens Adolph Drechsler, een leerling van Rabbijn Moshe haDarshan en leraar van Abraham Ibn Ezra was hij. Abraham Bar Hiyya wordt gezegd dat een groot astronoom te zijn geweest en schreef enkele werken over astronomie en aardrijkskunde. Een vertelt over de vorm van de aarde, de elementen en de structuur van de bollen; Dit werk werd in Bazel gedrukt door Oswald Schreckenfuchs, waaronder een Latijnse vertaling. Andere werken opgenomen artikelen over astrologie, trigonometrie en muziek.

Hij schreef ook twee religieuze werken op het gebied van het jodendom en de Hebreeuwse Bijbel: Hegyon ha-Nefesj op berouw en Megillat ha-Megalleh op de verlossing van het Joodse volk. Zelfs deze religieuze werken bevat wetenschappelijke en filosofische speculatie. Zijn Megillat ha-Megalleh was ook astrologische in de natuur. Het beweerde de messiaanse toekomst voorspellen

Bar Hiyya schreef al zijn werken in het Hebreeuws, niet in de joods-Arabisch van de vroegere Joodse wetenschappelijke literatuur, die hem een ​​pionier in het gebruik van de Hebreeuwse taal voor wetenschappelijke doeleinden gemaakt. Hij werkte ook Plato van Tivoli in de vertaling van wetenschappelijke werken uit het Arabisch in het Latijn, met name de vertaling van Ptolemaeus Tetrabiblos in 1138 in Barcelona.

Dating

Sommige wetenschappers denken dat de Magister Abraham die De Astrolabio gedicteerd aan Rudolf de Bruges was identiek aan Abraham Bar Hiyya. Zoals de titel "sefardische" wordt altijd toegevoegd aan zijn naam, is het zeker dat hij het Catalaans was. Toch moet hij een aantal jaren zijn verstreken in wat nu het zuiden van Frankrijk, waarschijnlijk Narbonne, zoals hij enkele werken voor de Joden in de Provence, waarin hij klaagt over hun Provençaalse Jodendom onwetendheid van de wiskunde bestaat.

Originele werken

Abraham Bar Hiyya, samen met Abraham ibn Ezra, neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van de joodse wetenschap. Hij was inderdaad een van de belangrijkste figuren in de wetenschappelijke beweging die de Joden van de Provence, de Joden van Catalonië, en Italië maakte de tussenpersonen tussen mohammedaanse wetenschap en de christelijke wereld. Hij geholpen deze beweging niet alleen door het originele werken, maar ook door vertalingen en door op te treden als tolk voor een andere grote vertaler, de gevierde Plato van Tivoli. Steinschneider heeft ook aangetoond dat zijn originele werken werden geschreven in het Hebreeuws en niet, zoals sommigen hebben gedacht, in het Arabisch. Deze originele werken zijn:

 • יסודי התבונה ומגדל האמונה, een encyclopedisch werk, waarvan wordt gezegd dat de behandeling van de rekenkunde, meetkunde, optica, astronomie en muziek. Helaas slechts een paar korte fragmenten van dit werk zijn bewaard gebleven.
 • חבור המשיחה והתשבורת, waarschijnlijk bedoeld om een ​​deel van het voorgaande werk. Dit is de gevierde geometrie vertaald in 1145 door Plato van Tivoli, onder de titel Liber Embadorum.
 • צורת הארץ, een astronomische werken aan de vorming van de hemelen en de aarde, die was te zijn, gevolgd door een tweede deel op het verloop van de sterren. Een deel werd in het Latijn vertaald door Sebastian Münster en door Erasmus Oswald Schreckenfuchs. Het blijkt ook dat de volledige vertaling in het Latijn en het Frans werden gemaakt. MEVR. 2033 in de Bodleian Library in Oxford bevat een kopie met commentaar, blijkbaar door Hayyim Lisker.
 • חשבון מהלכות הכוכבים, het vervolg op het vorige werk, dat soms wordt aangetroffen in manuscripten met de noten van Abraham ibn Ezra.
 • לוחות of לוחות הנשיא, astronomische tabellen, genaamd ook tabellen van Al-Battani, omdat de auteur volgde de Arabische astronoom van die naam. Meerdere manuscripten van dit werk bevat aantekeningen van Abraham ibn Ezra, en dit feit heeft wat verwarring veroorzaakt tussen de "Tables" van deze twee auteurs.
 • ספר העבור. Dit werk werd gepubliceerd in 1851, in Londen, door Filipowski. Het is de oudste Hebreeuwse werk behandelen van de berekening van de Hebreeuwse kalender.
 • הגיון הנפש, een ethisch werk op een rationalistische religieuze basis. Het werd gepubliceerd in 1860 door Freimann, met een biografie van de auteur, een lijst van zijn werken, en een geleerde inleiding door Rapoport.
 • מגלת המגלה, een controversieel werk, ter verdediging van de theorie dat de Messias in het jaar 5118 zou verschijnen.
 • Een verontschuldigende brief gericht aan Judah ben Barzilai al-Barzeloni.

Vertaalwerk

Zoals reeds gezegd, Abraham Bar Hiyya bijgestaan ​​een aantal geleerden in hun vertaling van wetenschappelijke werken. Maar er is nog veel twijfel over de bijzonderheden. Een aantal joodse vertalers genaamd Abraham bestond in de 12e eeuw, en het is niet altijd mogelijk om de ene in kwestie te identificeren. Het is alleen mogelijk, dus, om de titels van het aldus vertaalde werk te geven, zonder te raken aan het auteurschap, of te vragen in de taal van de originelen, als volgt:

 • De Horarum Electionibus, de bekende verhandeling van Ali ben Ahmad Al-Imrani.
 • Capitula Centiloquium, astrologische aforismen.
 • Een commentaar van Ahmed ibn Yusuf op de Centiloquium, toegeschreven aan Ptolemaeus.
 • De Astrolabio van Rudolph de Bruges.
 • Liber Augmenti et Diminutionis, een verhandeling over de wiskunde; een manuscript in de Bibliothèque Nationale in Parijs.

Abraham b. Hiyya of Hayya, om zo te rijmen met "Zakkaya", was een pionier in zijn vakgebied. In het voorwoord van zijn boek, Ẓurat ha-Arez hij bescheiden stelt dat, omdat geen van de wetenschappelijke werken, zoals aanwezig in het Arabisch was toegankelijk zijn broeders in Frankrijk, voelde hij zich geroepen om boeken te componeren die, hoewel die geen onderzoek van zijn eigen, zou helpen om kennis te populariseren onder de Hebreeuwse lezers. Zijn Hebreeuwse terminologie, dus af en toe ontbreekt de helderheid en precisie van latere schrijvers en vertalers.

Als een morele filosoof

Niet alleen als wiskundige en astronoom, maar ook als morele filosoof, de auteur van de diep religieuze werk, Hegyon ha-Nefesh verdient speciale aankondiging. In dit gebied van de filosofie was hij ook pionier werk te doen; voor, zoals blijkt uit Guttmann, in weerlegging van de veronderstelling Kaufmann dat de Hegyon ha-Nefesh oorspronkelijk geschreven in het Arabisch, Abraham b. Hiyya moest worstelen met de moeilijkheden van een taal nog niet aangepast aan de filosofische terminologie.

Of gecomponeerd speciaal voor de tien dagen van berouw, als Rapoport en Rosin denken, of niet, het doel van het werk was een praktische, in plaats van een theoretische, een. Het was een preek in vier hoofdstukken over bekering gebaseerd op de haftarot van de Grote Verzoendag en Shabbat Shuvah zijn. In het, met de vurigheid van een heilige predikant, spoort hij de lezer tot een leven van zuiverheid en toewijding leiden. Op hetzelfde moment dat hij aarzelt niet om ideeën te lenen van niet-joodse filosofen, en hij is een hommage aan de oude wijzen van de heidense wereld die, zonder kennis van de Thora, aangekomen op bepaalde fundamentele waarheden over het begin van de dingen, maar in een onvolmaakte manier, omdat zowel het einde en de goddelijke bron van wijsheid bleef verborgen voor hen. Naar zijn mening de niet-Jood kan bereiken zo hoog mate van godzaligheid als Jood.

Materie en Vorm

Abraham b. Filosofisch systeem Hiyya is als dat van ibn Gabirol en van de auteur van Torot ha-Nefesh, ed. Broydé 1896 Neoplatonische zoals Plotinus heeft verklaard:

Zegt Abraham b. Hiyya, gemeen met Aristoteles, en anderen:

Want immers, zegt hij met Plato, de ziel in deze wereld van vlees is, als het ware, gevangen gezet, terwijl de dierlijke ziel hunkert naar wereldse genoegens, en ervaart pijn in de voorgaande hen. Nog steeds, alleen de zinnelijke man nodig correcties van het vlees om de ziel van de slavernij te bevrijden; het echt vrome hoeft niet, of liever niet zou moeten ondergaan vasten of andere vormen van ascese, behalve als de wet is voorgeschreven. Maar juist als de mens heeft behalve onder zijn medeschepselen als Gods dienares is ingesteld, dus Israël is gescheiden van de naties, dezelfde drie termen worden gebruikt door de profeet voor de oprichting van Israël als voor die van de mens in Genesis.

Drie Klassen van Vrome mannen

Net Bahya Abraham b. Hiyya onderscheidt drie klassen van de vrome mannen:

 • zoals het leiden van een leven helemaal afgezien van wereldse bezigheden en alleen gewijd aan God
 • zoals deel te nemen aan de zaken van de wereld, maar ze zijn, wat betreft hun gedrag, regeerde alleen door de goddelijke wetten en de statuten zonder zichzelf in verband met de rest van de mannen
 • zoals lood rechtschapen leven, maar neem ook zorgen dat de verkeerd gedaan buiten hun bol wordt gestraft en het welzijn van alle mensen bevorderd.

In overeenstemming met deze drie klassen van dienaren van God, vindt hij de wetten van de Torah te worden verdeeld in drie groepen:

 • De Tien Geboden, die de fundamentele wetten met bijzondere verwijzing naar de door God toegewijd man die, net als Mozes, woont alleen in de dienst van God. De eerste van de Tien Geboden, die hij alleen maar beschouwt als een inleidend woord, accentueert de goddelijke oorsprong en het eeuwige doel van de wet; de andere negen presenteren de verschillende wetten in relatie tot God, huiselijk leven, en de samenleving in het algemeen. Elk van deze drie klassen nog verwezen hetzij naar het hart of gevoel, de spraak of de werking van de mens.
 • De groep van de wetten die in de tweede, derde en vierde boeken van Mozes, die bestemd zijn voor het volk van Israël tijdens hun omzwervingen in de woestijn of tijdens de ballingschap, om hen te maken een heilige gemeente zich uitsluitend op de speciale bescherming van God, zonder toevlucht aan oorlogsvoering.
 • De Deuteronomic wetgeving bedoeld voor de mensen die in een agrarische staat en de vorming van een "koninkrijk van rechtvaardigheid." Echter, in de tijd van de Messiaanse verlossing, toen de boze geest geheel zal zijn verdwenen, toen de sensuele man zal zijn uitgegroeid tot een geestelijke, en de passies die haat en onrust gecreëerd zullen manier hebben gegeven aan de liefde van de mens en de getrouwe gehoorzaamheid aan de wil van God, zal geen andere wetten dan die gegeven aan de door God gewijd een in de decaloog wet geschreven op het hart van de mens noodzakelijk zijn. Mannen, doordrenkt uitsluitend met liefde voor hun medemensen, vrij van zonde, zal stijgen tot de norm van de God toegewijd man, en, net als hij, delen in de eeuwige gelukzaligheid van God.

Tegen Rapoport heeft Guttmann aangetoond dat Nachmanides gelezen en gebruikt de Hegyon ha-Nefesh, hoewel soms verschillend van dat; maar terwijl Saadia elders geciteerd door Abraham b. Hiyya, verwijst hij nooit aan hem in Hegyon. Kenmerkend voor de leeftijd is het feit dat, terwijl Abraham g. Hiyya betoogd tegen elke bijgeloof, tegen de tekufah, tegen gebeden voor de doden, en soortgelijke praktijken, was hij niettemin als Ibn Ezra, een vaste gelovige in de astrologie. In zijn Megillat ha-Megalleh hij berekend op basis van de Schrift de exacte tijd voor de komst van de Messias aan het jaar van de wereld 5118. Hij schreef ook een werk over de verlossing, waar Isaac Abravanel toegeëigend vele ideeën. Het is in de verdediging van het jodendom tegen de christelijke argumenten, en bespreekt ook Mohammed, "Krankzinnig"; de aankondiging van de ondergang van de islam, volgens astrologische berekeningen, voor het jaar 4946 AM

Math

Avraam bewezen door geometro-mechanische werkwijze indivisibles de volgende vergelijking voor een cirkel: S = LxR / 2, waarbij S het oppervlak, L de lengte en omtrek R radius.
Hetzelfde bewijs zoals blijkt uit het commentaar van de Tosafists op de Babylonische Talmoed, traktaat Soeka, 8a in de Vilna editie:


(0)
(0)
Commentaren - 0
Geen commentaar

Voeg een reactie

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha